Aanmeldproces en voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Health Education

Download hier de algemene voorwaarden Health Education
Download hier de klachtenprocedure Health Education
Download hier het klachtenformulier: Word versie of pdf versie.

10. Vertrouwelijkheid

Aanvullende bepalingen buitenlandse nascholing: zie voorwaarden Health Education Travel
Aanvullende bepalingen RATO: zie Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO)

1. Aanmelding en inschrijving

1.1. U meldt zich aan voor een cursus via het inschrijfformulier onderaan de webpagina van de betreffende cursus of via het inschrijfformulier bij onze mailing.

1.2. Binnen 3 (werk)dagen na ontvangst sturen wij u een bevestiging van inschrijving per e-mail. In de maand juli en augustus kan het iets langer duren voordat u een bevestiging ontvangt. Mist u de bevestiging, neem dan -nadat u heeft gecontroleerd of deze niet tussen uw ‘spam’ zit- contact op via het contactformulier.

1.3. Tot 14 dagen na inschrijving voor een cursus kunt u afzien van inschrijving door dit schriftelijk via e-mail of brief aan ons door te geven. Er worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht. Deze regel geldt niet bij inschrijving binnen 14 dagen voor de cursusdatum. Indien u bij inschrijving binnen 14 dagen voor de cursus bedenktijd wenst adviseren we u contact met ons op te nemen.

2. Cursusinformatie en voorbereiding

2.1. Minimaal 1 week voor de cursus sturen wij u een mail met informatie, adres/routebeschrijving en (bij een aantal cursussen) voorbereidingsmateriaal. Deze informatie wordt naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden. Houdt u zelf in de gaten of u deze informatie ontvangt. Heeft u deze informatie een week voor datum niet in uw bezit, neem dan uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus contact op via info@healtheducation.nl.

2.2. Bij sommige cursussen krijgt u na afloop een mail met een link voor de eindtoets, deze kunt u via internet maken en insturen.

2.3. Bij sommige cursussen krijgt u na afloop een mail met literatuur, antwoordmodel van de besproken casuïstiek, de presentatie of andere achtergrondinformatie. In de cursus wordt aangegeven of- en zo ja welke informatie wordt toegestuurd.

3. Nascholingspunten

3.1. Wij verzorgen de registratie van nascholingspunten in uw digitale dossier voor de bij de betreffende cursus aangegeven beroepsverenigingen (ABC1 (CvAH),  AbSg, CADP (Kabiz), V&V en/of SANA (KAOF) op basis van de ondertekende presentielijst met registratienummer (en indien van toepassing de resultaten van de eindtoets). U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van uw handtekening op de presentielijst.

3.2. Binnen 2 weken na de cursus (of na afloop van de inzendtermijn van de eindtoets) sturen wij uw certificaat van deelname per e-mail.

3.3. Indien nog niet aan de betalingsverplichtingen is voldaan behoudt Health Education zich het recht voor het bijschrijven van de nascholingspunten en het versturen van het certificaat uit te stellen tot de betaling is ontvangen.

4. Annuleringsvoorwaarden

4.1. Annulering door cursist

4.1.1. Annulering is uitsluitend schriftelijk mogelijk, per brief of per e-mail. Bij annulering tot 1 maand voor datum wordt € 50,- administratiekosten per persoon in rekening gebracht. Daarna betaalt u het volledige bedrag. Het is wel mogelijk tegen betaling van de administratiekosten een vervangende deelnemer uw plaats te laten innemen mits wij de juiste gegevens minimaal 1 week voor de cursusdatum hebben ontvangen. Bij ontvangst van een annulering sturen wij een bevestiging per mail dat de annulering is doorgevoerd.

4.1.2. In sommige gevallen is het mogelijk de cursus op een andere dag en locatie te volgen. Neem hiervoor contact op via het contactformulier.

4.1.3. Voor cursussen in het buitenland gelden andere annuleringsvoorwaarden. Deze staan bij de betreffende cursus aangegeven of worden bij de bevestiging meegestuurd.

4.1.4. Voor RATO gelden andere annuleringsvoorwaarden. Als u staat ingeschreven bij een RATO gaan we ervan uit dat u aan elke bijeenkomst deelneemt, tenzij u hebt afgemeld. Afmelding voor de eerstvolgende bijeenkomst kunt u melden op de presentielijst van het RATO. Later kunt u afmelden via het formulier “Afmelding RATO bijeenkomst (eenmalig)” op de pagina “Reizigers Advies en Toets Overleg (RATO)” op deze website, of per e-mail naar info@healtheducation.nl. De moderator is niet verantwoordelijk voor het doorgeven van afmeldingen. Bij afmelding tot drie weken voor het RATO worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afmelding korter dan drie weken voor het RATO of bij afwezigheid zonder afmelding worden de kosten volledig in rekening gebracht.

4.2. Annulering door Health Education

4.2.1. Bij te weinig deelnemers wordt de cursus geannuleerd. U ontvangt hierover uiterlijk 2 weken voor aanvang bericht via het door u opgegeven e-mailadres / telefoonnummer. U kunt dan deelnemen op een andere locatie of u ontvangt uw inschrijfgeld retour.

4.2.2. Health Education behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende deelname, ziekte van een docent of in geval van andere onvoorziene omstandigheden te annuleren dan wel uit te stellen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de hierdoor ontstane schade van welke aard dan ook. Bij annulering zullen de reeds betaalde gelden binnen 14 dagen worden gerestitueerd. Bij uitstel kan de cursist de inschrijving kosteloos annuleren.

5. Betalingsvoorwaardencrkbo_instelling

5.1. De prijzen staan vermeld op onze website en in onze mailing. Voor de cursus ontvangt u de factuur per e-mail. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

5.2. De opleidingsactiviteiten zijn vrijgesteld van BTW, andere diensten zijn belast met 21% BTW.

5.3. Indien de cursist niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting, behoudt Health Education zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van de cursus.

6. Cursussen op uw locatie

6.1. Het is mogelijk om in overleg een van onze cursussen op locatie te organiseren bij minimaal 15 deelnemers. U kunt hiervoor contact opnemen via info@healtheducation.nl. Hiervoor gelden aparte voorwaarden.

7. Cursusmateriaal

7.1. De cursusmaterialen zijn inbegrepen in de prijs van onze cursussen, tenzij anders staat aangegeven.
7.2. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Health Education. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen. Het auteursrecht blijft eigendom van de auteurs of van hun rechtverkrijgenden.

8. Examenregeling

8.1. Een aantal opleidingen en nascholingen wordt afgesloten met een examen. De eisen voor het examen worden bij de betreffende cursussen aangegeven.

8.2. Na het behalen van een onvoldoende resultaat en/of na het missen van de uiterste instuurdatum wordt de deelnemer bij een examen van een basisopleiding één herkansing geboden zonder hier kosten voor in rekening te brengen. Bij examens van nascholingen is geen herkansing mogelijk.

9. Klachtenregeling

9.1. Health Education wenst dat u tevreden bent over de service en hecht veel waarde aan goede contacten met cliënten. Daarom werken we steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van u. Via het contactformulier kunt u opmerkingen en suggesties aan ons doorgeven. Indien u dit op het formulier aangeeft, nemen wij telefonisch contact met u op.

9.2. Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief of per e-mail. Wij verzoeken u hierbij gebruik te maken van het klachtenformulier. Zodra wij de schriftelijke klacht van u hebben ontvangen, krijgt u hiervan een bevestiging toegestuurd.

9.3. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld conform onze klachtenprocedure. Als het ons niet lukt uw klacht binnen deze termijn te behandelen wordt u hiervan in kennis gesteld. Wanneer uw klacht niet door Health Education opgelost kan worden, wordt uw klacht doorgestuurd naar de geschillencommissie. Het advies van deze onafhankelijke commissie is voor beide partijen bindend. De geschillencommissie wordt voorgezeten door de heer P. Ruige, reizigersgeneeskundige en bedrijfsarts.

9.4. Het klachtenformulier kunt u ter attentie van Jacolien Strijker, directeur, mailen naar: info@healtheducation.nl
of sturen naar:
Health Education
Slingebeekstraat 54
1316 SH  ALMERE

Download hier de klachtenprocedure Health Education
Download hier het klachtenformulier: Word versie of pdf versie.

10. Vertrouwelijkheid

10.1. De docent en Health Education zullen de door cursisten verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Ook cursisten dienen vertrouwelijk om te gaan met informatie die door de docent of door andere cursisten is verstrekt.

11. Wet bescherming persoonsgegevens

11.1. Persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van Health Education en worden gebruikt voor de organisatie van het onderwijs en om de deelnemer op de hoogte te houden van de door Health Education verzorgde opleidingen en nascholing. Dit laatste alleen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de deelnemer. Indien Health Education onderwijs verzorgt in samenwerking met derden, kunnen contactgegevens van cursisten ter beschikking worden gesteld aan de samenwerkingspartner. Bij inschrijving voor onderwijs waarop dit van toepassing is zal worden aangegeven welke gegevens dit betreft en aan wie en onder welke voorwaarden deze worden verstrekt.