sep 012016
 

Boeking

Als de boeking conform uw wensen kan worden uitgevoerd, ontvangt u per e-mail een bevestiging van de overeenkomst en een factuur. Hiermee is de reisovereenkomst vastgesteld. De vertrekinformatie ontvangt u minimaal 7 dagen voor vertrek. In de meeste gevallen gaat een geplande reis gewoon door. Als de minimale groepsgrootte niet wordt gehaald, laten wij u dat minimaal een maand voor vertrek weten. Wij zoeken dan samen met u naar een geschikt alternatief. Lukt dat niet, dan krijgt u uw geld terug.

Betaling

Na boeking ontvangt u een factuur voor een aanbetaling van € 500,- per deelnemer. De betalingstermijn hiervan is 14 dagen. Hierbij wordt ook aangegeven wanneer u de factuur voor de complete reissom en nascholing ontvangt. In de regel is dat twee tot drie maanden voor vertrek. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele reissom per direct worden voldaan.
Op de factuur wordt een specificatie aangegeven van scholingskosten, verblijfskosten, overig programma en, indien van toepassing, vliegticket en toeslagen.
Bij niet tijdige (aan)betaling ontvangt u een betalingsherinnering met het verzoek het nog verschuldigde bedrag per ommegaande te voldoen. Indien (aan)betaling na vijf werkdagen ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste dag van verzuim. Health Education Travel zal in dit geval de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening brengen.

Annulering

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventuele verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten verschuldigd. De annuleringskosten worden vastgesteld aan de hand van de volgende bepalingen:

Tot 7 dagen na inschrijving via internet kunt u afzien van inschrijving door dit schriftelijk via e-mail of brief aan ons door te geven. U ontvangt hiervan een bevestiging als bewijs dat dit in goede orde is aangekomen. U dient dit zelf te controleren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Bij annulering brengen wij de volgende kosten in rekening:
Annuleringsvoorwaarden vliegtickets:*
– Deze variëren per reis, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij. De actuele voorwaarden staan bij de reisbeschrijving aangegeven en worden meegestuurd met het inschrijfformulier en de factuur voor de aanbetaling.
Annuleringsvoorwaarden basis reissom, nascholing/partnerprogramma en aanvullend programma:*
– Annulering meer dan 3 maanden voor vertrek: 25% van het totaal bedrag.
– Annulering van 2 tot 3 maanden voor vertrek: 50% van het totaal bedrag.
– Annulering van 1 tot 2 maanden voor vertrek: 75% van het totaal bedrag.
– Annulering vanaf 1 maand voor vertrek: volledig bedrag.
*Indien u of wij erin slagen vervangende deelname te vinden en het mogelijk is de vliegtickets om te boeken, worden alleen de extra kosten die hiermee gepaard gaan en € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Verzekering

Reisverzekering: voor de hele reis moet u zelf een goede reisverzekering afsluiten die repatriëring, reddingskosten en medische kosten tegen kostprijs dekt. Houd er rekening mee dat een studiereis niet altijd wordt gedekt door een standaard (doorlopende) reisverzekering. Ook bijzondere activiteiten, zoals trekking in de bergen of bezoek aan gorilla’s, kunnen buiten de dekking vallen. Soms is een aanvullende verzekering vereist. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.
Annuleringsverzekering: is niet inbegrepen. Indien u een annuleringsverzekering wenst dient u deze zelf af te sluiten. Om de volledige reis te verzekeren dient een annuleringsverzekering voor een samengestelde reis afgesloten te worden, de kosten hiervan zijn vrij hoog. Het is waarschijnlijk aantrekkelijker een doorlopende annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of bij uw reisverzekering.  In geval van annulering moet u dit schriftelijk aan ons bekend maken. Na ontvangst krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging van uw annulering voor uw (annulerings-)verzekeraar.

Garantieregeling

Health Education Travel is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat u het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgt indien Health Education Travel in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis. Bovendien garandeert het Garantiefonds GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien Health Education Travel, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Details over hetgeen vergoed wordt kunt u vinden in de Garantieregeling op de website van het Garantiefonds GGTO. Voor deze garantiestelling wordt € 15,- per boeking in rekening gebracht. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Dit bedrag is opgenomen in de reissom.

ggto_logo_oranje

Health Education Travel is ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Als de reis door een natuurramp of ernstige onlusten moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen en worden de extra kosten vergoed die ontstaan doordat de reis wordt aangepast. Voor het Calamiteitenfonds is een publieksbijdrage van € 2,50 per boeking opgenomen in de reissom. Kijk voor details van deze regeling op de website van het Calamiteitenfonds.

 

Aansprakelijkheid

Health Education Travel is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, overeenkomstig de verwachtingen die in redelijkheid bij de reiziger zijn gewekt. Indien de reis verloopt overeenkomstig de gewekte verwachtingen is Health Education Travel niet verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij er sprake is van een tekortkoming die aan haar is toe te rekenen of aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt. Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde reisvreugde, indien Health Education Travel hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom. Health Education Travel is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
1a. Tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger;
1b. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; Health Education Travel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen. In voornoemde gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van (delen van) de reissom.
1c. De reiziger is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen en bagageverzekeringen. De reiziger dient Health Education Travel te vrijwaren voor de consequenties en schade die het gevolg zijn van het feit dat de reiziger geen adequate reisongevallen en bagageverzekering heeft gesloten.
1d. Health Education Travel is niet aansprakelijkheid in geval de reiziger niet aan de reis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen ten gevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten.
1e. Wanneer foutieve persoonsgegevens op een reeds geboekt ticket moeten worden gewijzigd kan de vliegmaatschappij hiervoor vergoedingen vragen. Deze kosten moeten door de deelnemer worden betaald. Indien de gegevens door Health Education Travel verkeerd worden overgenomen bij boeking van het ticket, worden deze kosten uiteraard door Health Education Travel vergoed.
1f. Health Education Travel is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

2. Health Education Travel heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:
a. het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld in de publicatie en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan;
b. van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt onder meer verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden in de reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft;

Algemeen

De reisbegeleider van Health Education Travel is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij/zij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij/zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelname uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokken deelnemer, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Klachten

Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleiding of plaatselijke vertegenwoordiger van Health Education Travel en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen.